REGULAMIN DZIAŁANIA SERWISU  WWW.WSPIERAMZSERCA.PL 

Serwis www.wspieramzserca.pl jest prowadzony przez Fundację „Follow Me” (dalej: Fundacja) i stanowi narzędzie pośredniczące pomiędzy Fundacją a darczyńcami, którzy za pomocą Serwisu mogą wspomagać cel na który zbierane są pieniądze. Tym celem jest budowa terapeutycznych ogrodów zmysłów dla dzieci z niepełnosprawnościami dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Huta. Zbiórka jest organizowana i koordynowana wyłącznie przez Fundację, za pośrednictwem Serwisu nie są organizowane inne zbiórki publiczne prowadzone przez inne organizacje aniżeli Fundacja „Follow Me”. 

 

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Serwis”- serwis internetowy www.wspieramzserca.pl dostępny pod adresem www.wspieramzserca.pl;
 2. „Operator” – Fundacja „Follow Me” z siedzibą w Zwoleniu (26-700), ul. Doktora Perzyny 130, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000603681, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8111770372, REGON 363931792;
 3. „Regulamin” – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Operatora;
 4. „Udzielający wsparcia” – Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który dokonuje wpłat na konto w celu wsparcia organizowanej zbiórki;
 5. „Serwis pośrednictwa finansowego” – spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349). Usługa jest świadczona na rzecz zarejestrowanych użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Firma PayPal ma w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie banku (lub „instytucji kredytowej” według kategorii prawnych). Firma PayPal działa pod ścisłym nadzorem luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). CSSF prowadzi rejestr nadzorowanych przez nią organizacji, do którego dostęp można uzyskać pod adresem https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. W rejestrze tym firma PayPal widnieje pod numerem B00000351 (można również wyszukać firmę PayPal według nazwy);

 1. „Dotacja/Darowizna” – kwota przekazywana przez Udzielającego wsparcia na rzecz Operatora, w tym w szczególności w powiązaniu z określoną Zbiórką;
 2. „Zbiórka” – ogłaszana w Serwisie przez Operatora akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu.

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis stanowi wyłączną własność Operatora.
 2. Operator udostępnia Użytkownikom adres email: info@followme.edu.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym
 4. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 5. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Operatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 6. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi lub osobom trzecim, z którymi Operator zawarł odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Operatora, jest zabronione.

 

§3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Operator ma prawo umieszczać w Serwisie materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Operatora lub osób trzecich.
 2. Operator oświadcza, że materiały zamieszczane w Serwisie przez Operatora, w tym w szczególności teksty, opracowywane są przez niego na podstawie informacji przekazanych przez Partnerów, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich. Operator weryfikuje cel i kwotę Zbiórki, jednak nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z przebiegiem leczenia czy choroby osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie i odczucia są elementami opisu Zbiórek. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Operatora o bezprawności treści o jakich mowa powyżej, Operator uniemożliwi do nich dostęp w ramach Serwisu.
 3. Zbiórki są ogłaszane w Serwisie tylko i wyłącznie przez Operatora.
 4. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych o Zbiórce (usunięcia Zbiórki z Serwisu), Udzielający wsparcia mają prawo żądać zwrotu przekazanych w ramach Zbiórki Dotacji od Operatora.
 5. Do przekazania darowizny nie jest konieczna rejestracja w serwisie.
 6. Udzielający wsparcia mogą przekazywać Dotacje w ramach Zbiórki wyłącznie w formie darowizny na rzecz Operatora. Oznacza to, że wszystkie przekazane Dotacje stanowią darowiznę na rzecz Fundacji „Follow Me”. Operator zobowiązuje się, że o ile nie powstanie obowiązek zwrotu Dotacji Udzielającemu wsparcia, przekaże w 100% zgromadzone w ramach Zbiórki środki pieniężne w celu realizacji celu Zbiórki.
 7. Darowizny wpłacane są przez Udzielającego wsparcia za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego. Po zaksięgowaniu Dotacji na koncie Operatora Użytkownik otrzymuje mailowe powiadomienie. Użytkownik jest również powiadamiany mailowo o zakończeniu Zbiórki w wyniku osiągnięcia 100% kwoty Zbiórki. Darowizny mogą być również przekazywane w formie wsparcia przez przelew dokonywany bezpośrednio na rachunek Operatora oraz SMS – powiadomienia mailowe, o jakich mowa powyżej, nie są w takim przypadku przesyłane.
 8. Suma Dotacji przekazanych przez Udzielający wsparcia na daną Zbiórkę może zostać uwidoczniona na Serwisie, przy czym suma ta jest jedynie sumą orientacyjną i może się różnić od sumy rzeczywiście przekazanych Dotacji, a to ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
 9. Operator po zakończeniu Zbiórki, opublikuje w Serwisie raport obejmujący informację dotyczącą sposobu wydatkowania przez Partnera środków pochodzących z darowizny otrzymanej od Udzielających wsparcia w związku ze Zbiórką.

§4. Przebieg zbiórki

 1. Od momentu opublikowania Celu Udzielający wsparcia uzyskują w obrębie Serwisu narzędzie do dokonania przelewu Dotacji na konto Operatora. Wskazanymi narzędziami są:
  1. Przelew online za pomocą PayPal
  2. Przelew tradycyjny na podany rachunek bankowy fundacji: 56 1020 4317 0000 5102 0404 3345
  3. Udostępniony kod do skanowania
 2. Przekazanej darowizny nie można odwołać.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia przekazywanych środków.

 

§5. Wydłużenie, skrócenie i zawieszenie zbiórki

 1. Maksymalny okres trwania Zbiórki to rok licząc od września 2018. W uzasadnionych przypadkach, Operator może przedłużyć termin zamknięcia Zbiórki.
 2. W wyjątkowych przypadkach Operator może zezwolić na wydłużenie zbiórki lub na skrócenie zbiórki. Operator może zawiesić zbiórkę jeżeli z przyczyn niezależnych od niego jest to konieczne. Maksymalny okres zawieszenia zbiórki to dwa tygodnie. 
 3. Operator może w każdej chwili anulować zbiórkę jeżeli z przyczyn od niego niezależnych jest to konieczne. Zebrane wówczas darowizny zwracane są Udzielającym wsparcia w odpowiadającej kwocie dokonanych wpłat przez danego Udzielającego wsparcia. 
 4. Zbiórka zostaje zakończona automatycznie w terminie do 7 dni od uzyskania określonej Celem kwoty lub po upływie trzech miesięcy trwania Zbiórki.

 

§6. Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator ma prawo do ingerencji w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu serwisu.
 2. Operator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność materiałów przekazywanych i publikowanych w serwisie przez Udzielających wsparcia.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Udzielający wsparcia, a które uniemożliwiają Udzielającym wsparcia korzystanie z serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem usługi;
 • niedostępność serwisu z przyczyn niezależnych od Operatora. Operator zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia świadczenia usług w serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej serwisu. Czas trwania zbiórki zostanie wówczas wydłużony o okres zawieszenia działalności serwisu.
 • utratę treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Operatora.
 • szkody poniesione przez Udzielających wsparcia spowodowane zagrożeniami występującymi w Internecie, w szczególności włamaniami do systemu Udzielających wsparcia, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Udzielających wsparcia wirusami.
 • działania, czy skutki działań Udzielających wsparcia, jeżeli działali oni bez wymaganej regulaminem zgody przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika lub osoby trzeciej.
 

§7. Pliki cookies

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: analityczne (umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ, gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej). 
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 

§8. Dane osobowe

 1. Korzystanie z ogólnodostępnych treści Serwisu Internetowego nie wymaga ujawniania danych osobowych w Serwisie Internetowym.
 2. Operator nie gromadzi ani nie udostępnia danych Udzielający wsparcia. 

§9. Zmiany Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Operator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany  wiążą Udzielającym wsparcia od momentu umieszczenia regulaminu w nowym brzmieniu w serwisie.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia września 2018 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Operatora.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszego regulaminu strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu ze względu na siedzibę Operatora sądu powszechnego.
 5. Regulamin w powyższym brzemieniu obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie.

W imieniu Operatora

 

Iwona Paszkiewicz

Prezes Zarządu Fundacji „Follow Me”